Tumblelog by Soup.io
  • zapachsiana
  • julle
  • justMeee
  • deesdiaries
  • savvy
  • rugia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

5631 b6e4
4881 f827
8084 e5aa
9608 7fd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoxygenium oxygenium
6123 c41b 500
Reposted frommyrla myrla viaskonfundowane skonfundowane
5476 c44c 500
Reposted fromtwice twice viaskonfundowane skonfundowane
3403 71ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapoolun poolun
9865 e5c1 500
Reposted fromchangecolour changecolour viaBabson Babson
0769 8159
Reposted fromsheismysin sheismysin viaBabson Babson
5368 8888 500
Reposted fromvigil vigil viatruustme truustme
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
8369 59f2 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart, a czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart.

I zapominać chcę tak często, jak się da, że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart.
— Myslovitz - Szklany człowiek
Reposted fromvampira vampira viabezemnieomnie bezemnieomnie
Zamykam serce i wydaje mi się, że przez to jestem bezpieczniejsza.
— Regina Brett – Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym
Reposted fromnyaako nyaako viabezemnieomnie bezemnieomnie
7565 6222 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaikari ikari
Jacusiu! czy jak tam Ci było z tego wszystkiego przybrałam trzy kilo I przekaż kolegom serdecznie: już się nie bawię w miłość
Maciusiu! czy jak tam Ci będzie daruj zaloty, kwiatuszki, gry wstępne I przekaż kolegom na przyszłość: już się nie bawię w miłość
— Domowe melodie
Reposted fromconfusion confusion
4951 34f7 500
Reposted fromfapx fapx viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl